Alfredo Costa Monteiro (Portugalia/Hiszpania)
Anna Maria Huszcza (Polska)
Anthony Pateras (Australia/Belgia)
Arturas Bumšteinas (Litwa)
Ayane Yamanaka (Japonia)